Mae 3 prif lwybr i’r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4. Mae rhai o’r cyrsiau achrededig a gyfeiriwyd atynt eisoes yn benodol i bob safle. Rydym wedi ymrwymo i ffurfio cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 i gwrdd ag anghenion dysgwyr unigol.

Llwybr 1: Llwybr TGAU Academaidd.

 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Mathemateg
 • Rhifedd
 • Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • Bioleg
 • Her Sgiliau
 • Celf
 • Bwyd a Maetheg
 • Cwrs Byr Addysg Grefyddol
 • Cwrs Cymraeg Lefel Mynediad

Llwybr 2: Llwybr Achrededig Galwedigaethol.

 • Cyfres BTEC Addysg Bersonol a Chymdeithasol
 • Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol ASDAN
 • Gwobr Dug Caeredin
 • Ymddiriedolaeth y Tywysog

Llwybr 3: Llwybr Dysgu Pwrpasol.

Mae cyfle i bob dysgwr ymgysylltu â chyrsiau cyfoethogi a gyflenwir drwy’r Rhwydwaith 14 – 19.

Hydref 2020:

 • Celf
 • Arlwyo
 • Adeiladu
 • Drama
 • Peirianneg
 • Gwallt a harddwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Peirianneg Arddwriaethol ac Amaethyddol
 • TGCh
 • Astudiaethau ar y Tir
 • Mecaneg Moduron
 • Ffotograffiaeth
 • Gofalu am Anifeiliaid Bach
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Weldio a Saernïo

Mae’r gwasanaeth yn dal i ddatblygu partneriaethau cydweithredol gydag amryw o sefydliadu lleol sydd wedi derbyn sicrwydd ansawdd, rhai ohonynt yn cynnig cyrsiau achrededig cydnabyddedig.  

Gall yr Arweinydd Gwasanaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol ddarparu rhagor o wybodaeth.

Mae lleoliadau profiad gwaith yn hygyrch yn amodol ar argaeledd a phroses fetio iechyd a diogelwch sydd wedi derbyn sicrwydd ansawdd.

Mae’r dangosyddion perfformiad gwasanaeth cyfan yn cynnwys mesur llythrennedd a mesur rhifedd wedi’i gapio ar 9.  Rhoddir mwy o bwyslais ar gynnydd pobl ifanc unigol yn gymdeithasol, emosiynol ac o ran lles.  Mae cynllunio trylwyr yn sicrhau fod pob person ifanc yn cael eu cyfateb gyda chyfleoedd cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant priodol wrth iddynt bontio i leoliadau ôl-16.