Bydd yr holl ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3 yn dilyn cwricwlwm eang a chytbwys, a fydd yn adlewyrchu pedwar diben Cwricwlwm i Gymru 2022.  Nod Gorwelion Newydd yw cefnogi ein plant a’n pobl ifanc i fod yn:

  • Ddysgwyr uchelgeisiol a medrus
  • Cyfranwyr llawn menter, creadigol
  • Dinasyddion gwybodus moesol
  • Unigolion iach a hyderus

Bydd y cwricwlwm hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu tair sgil orfodol llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol.

Bydd cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 yn cael ei drefnu o 2021 i dry cylched blynyddol ac yn cael eu darparu’n gyffredinol drwy ddull thematig misol, ar sail testunau.  Bydd pob testun yn mapio cydrannau o’r meysydd dysgu a phrofiad yn glir. 

Y chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

  • Celfyddydau Mynegiannol
  • Iechyd a lles
  • Y Dyniaethau
  • Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd pob testun yn darparu cyfleoedd priodol i ddatblygu gydag un cyfle asesu fesul testun.  Bydd y pwyslais ar greadigrwydd sy’n cefnogi arloesi mewn cwricwlwm cyffrous a deinamig.  Ymgynghorwyd â phlant a phobl ifanc ar ein dyluniad cwricwlwm thematig.  Cydlynir ymgysylltiad â’n darparwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol gyda sicrwydd ansawdd er mwyn gwella’r profiad dysgu ym mhob maes.

Testunau cylchol

2020 – 2021

Cylched A

Dyluniad thematig o’r cwricwlwm i’w gwblhau.

2021 – 2022

Cylched B

Dyluniad thematig o’r cwricwlwm i’w gwblhau.


2022 – 2023   

Cylched C

Dyluniad thematig o’r cwricwlwm i’w gwblhau.