Mae Gorwelion Newydd wedi ymrwymo i ddarparu cyfle cyfartal i bawb.

Datganiad Cydraddoldeb

Mae Gorwelion Newydd yn annog, dathlu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein cymuned gyfan. Rydym yn mynd ati i hyrwyddo’r egwyddor o gydraddoldeb i bawb ac yn ceisio sicrhau fod pawb yn ein cymuned yn cael eu trin yn deg, gyda pharch ac urddas. Rydym yn ceisio dileu unrhyw fath o anghydraddoldeb, bwlio neu wahaniaethu.

Ein Dyletswydd Cydraddoldeb Cyffredinol

Ym mis Hydref 2010, cyflwynodd y Ddeddf Cydraddoldeb newydd Ddyletswydd Sector Cyhoeddus, sy’n gorchymyn fod yn rhaid i’r Awdurdod Lleol roi ystyriaeth ddyledus i’r angen i:

Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon.

Gwella cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rhai nad ydynt yn gwneud.

Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rhai nad ydyn nhw.

Nodweddion a ddiogelir

Mae naw nodwedd a ddiogelir dan y Ddeddf Cydraddoldeb: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.